Verklaring tussenpersoon

Verklaring Tussenpersoon

Per 5 juli 2021

Aan: Nationale Waarborg B.V. en Liberty Mutual Surety, hierna te noemen "de borg"

Hierbij verklaren wij, zijnde de tussenpersoon, dat wij de koper hebben geïnformeerd over de gevolgen van de garantie en in het bijzonder dat de borg verplicht is op eerste schriftelijk verzoek van de notaris tot betaling over te gaan.

Wij, zijnde de tussenpersoon, hebben de koper uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de borg geen partij is bij de aankoop van de onroerende zaak waarvoor de garantie tot zekerheid strekt voor de nakoming door de koper van zijn verplichtingen uit hoofde van de koop(/aanneem)overeenkomst.

Wij, zijnde de tussenpersoon, hebben de koper tevens gewezen op zijn verplichting op eerste verzoek van de borg al hetgeen terug te betalen dat door de borg is betaald.

Overigens verklaren wij, zijnde de tussenpersoon, de koper in het algemeen te hebben geïnformeerd over de risico’s en de verplichtingen die voortvloeien uit niet nakoming van de koop(/aanneem)overeenkomst door de koper, waarvoor de garantie tot aanvullende zekerheid strekt.

Voorts verklaren wij, zijnde de tussenpersoon, dat de aankoopfinanciering sluitend is en dat de navolgende documenten in bezit zijn ten kantore van de tussenpersoon:

  • het (indicatief) renteaanbod (conform MCD) indien aangekocht wordt met een hypotheek of documenten* waaruit blijkt dat de woning aangekocht kan worden zonder hypotheek.
  • de door beide partijen getekende koopovereenkomst bij bestaande bouw en een getekende koop/aanneemovereenkomst bij nieuwbouw
  • een kopie geldig(e) legitimatiebewijs(zen) van koper(s), zijnde een EU-paspoort of identiteitskaart
  • de recente werkgeversverklaring(en) en salarisstro(o)k(en) of de door de geldverstrekker gevraagde zelfstandigen stukken wanneer de koper(s) een zelfstandige onderneming voer(t)(en)**.
  • een (kopie) taxatierapport van de aan te kopen woning, indien aanwezig (bij nieuwbouw niet noodzakelijk)
  • de bewijsstukken inbreng eigen vermogen, zoals een overbruggingskrediet en bewijsstuk(ken) van vrij opneembare tegoeden e.d.
  • het toekenningsbewijs van de starterslening, indien het starters betreffen die gebruik gaan maken van een starterslening

Voorts verklaren wij, zijnde de tussenpersoon, dat wij de garantieopdracht traditioneel of via digitaal ondertekenen hebben laten ondertekenen door de koper en bij traditioneel ondertekenen de handtekening(en) aan de hand van originele legitimatiebewij(s)(zen) hebben geverifieerd. Bij digitaal ondertekenen verklaren wij geverifieerd te hebben dat het e-mailadres van de koper klopt en de koper toebehoort hetgeen door de koper(s) is bevestigd en bevestigen voorts dat we de digitale handtekening via dit e-mailadres door de koper(s) laten uitvoeren.

Bovendien verklaren wij, zijnde de tussenpersoon, dat onderhavige aanvraag een dossier betreft dat behandeld is ten onzer kantore, welke een rechtstreekse aanstelling heeft bij Nationale Waarborg B.V. of bij een met Nationale Waarborg B.V. samenwerkende partij, en het ons niet is toegestaan bij Nationale Waarborg B.V. bankgaranties aan te vragen voor freelance-adviseurs en/of collega-vestigingen.

Verklaring Tussenpersoon

* Wanneer de koop voldaan wordt uit de overwaarde van de huidige woning, dient Nationale Waarborg B.V. kopieën van de verkoopovereenkomst van de huidige woning, de schuldrestopgave van de huidige hypotheek en de koopovereenkomst van de nieuwe woning te ontvangen. Wanneer de koop voldaan wordt uit overige eigen middelen, dient een bewijs van deze eigen middelen in het bezit van de tussenpersoon te zijn.

** Wanneer je klant zelfstandig ondernemer is, dien je het definitieve aanbod OF een bewijs waaruit blijkt dat de geldverstrekker de zelfstandigenstukken al beoordeeld en akkoord bevonden heeft (bijvoorbeeld door het renteaanbod waarin niet meer gevraagd wordt om de zelfstandigenstukken of een schermafbeelding uit de omgeving van de geldverstrekker waarop die stukken op akkoord staan) OF een officieel rapport inkomensverklaring opgemaakt door een erkend bedrijf in je dossier te hebben.